Tietosuojaseloste

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio 

Rekisterinpitäjä 

Elesia Oy 

Y-tunnus: 3168384-4 

osoite: Jaakolantie 9, 90420 Oulu 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 

Keijo Sikala 

Sähköposti: keijo.sikala(at)elesia.fi 

Henkilörekisterin nimi 

Asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 

– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen 

Henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä: 

– Rekisteröidyltä itseltään 

– Yritysten verkkosivuilta 

Henkilötietojen luovuttaminen 

– Henkilötietoja ei luovuteta ilman erillistä suostumusta. 

– Yrityksen työntekijöiden tietoja käsittelee mm. tilitoimisto. 

– Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen suojaus 

Henkilötiedot on tallennettu järjestelmiin joiden tietoturvan teknisestä toteutuksesta vastaa järjestelmäntoimittaja tai palveluntarjoaja. Tietoihin pääsee käsiksi vain tietoihin oikeutetut henkilöt. Henkilöt todennetaan käyttäjätunnuksilla ja he vastaavat itse tunnuksiensa tietosuojasta. 

Profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai 

henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 

1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden; 

2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 

3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. 

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.